KH THÁNG 2

KH THÁNG 2

KẾ HOẠCH THÁNG 02-2017 (Phiên họp thứ tám)           KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 01/2017
KẾ HOẠCH THÁNG 8

KẾ HOẠCH THÁNG 8

KẾ HOẠCH THÁNG 8 (Phiên họp thứ nhất)   Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 08 năm 2016 Kiểm tra sĩ số CB,GV,NV: 32/34 đồng chí. Vắng: Lò Thị Tâm, Lê thị Tuyền (Đi học).   KIỂM ĐIỂM CÔNG…