KH tháng 4

KH tháng 4

KẾ HOẠCH THÁNG 4-2017 (Phiên họp thứ mười)   Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2017 Kiểm tra sĩ số CB,GV,NV: …./37 đồng chí. Vắng: ……………. Kiểm tra sĩ số học sinh toàn trường: ……../614 bỏ học …………..   KIỂM ĐIỂM CÔNG…
KH THÁNG 2

KH THÁNG 2

KẾ HOẠCH THÁNG 02-2017 (Phiên họp thứ tám)           KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 01/2017
KH HĐNGLL – THÁNG 2

KH HĐNGLL – THÁNG 2

KẾ HOẠCH THÁNG 2 CHỦ ĐỀ: EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM     Mục tiêu – Giáo dục tình yêu…