KẾ HOACH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I , NĂM HỌC 2016- 2017

PHÒNG GD&ĐT MỘC CHÂUTRƯỜNG TH CHIỀNG HẮC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
Số:       /KH-THCH Chiềng Hắc, ngày  14 tháng 12 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HKI

Năm học 2016 – 2017

 

Thực hiện Công văn số 1549/SGD&ĐT ngày 09 tháng 12 năm 2016  của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc kiểm tra, đánh giá cuối học kì I năm học 2016- 2017;

Căn cứ công văn số 604/ PGD&ĐT về việc hướng dẫn kiểm tra đánh giá định kỳ học sinh tiểu học theo Thông tư  22 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu;

Căn cứ vào kế hoạch đã phê duyệt đầu năm Hiệu trưởng;

Bộ phận chuyên môn Trường Tiểu học Chiềng Hắc lên kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kì I  năm học 2016 – 2017 như sau:

  1. Lịch kiểm tra:
  2. Các môn đánh giá bằng điểm số:

+ Môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Ngoại ngữ

Các tổ ra đề trên cơ sở khung ma trận đề kiểm tra định kì môn Tiếng Việt, môn Toán thiết kế theo 4 mức độ của Sở Giáo dục và Đào tạo (có khung ma trận đề kèm theo),  vận dụng dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế; đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh. Các câu hỏi và bài tập được thiết kế theo 04 mức độ được quy định tại điểm c, mục 2, Điều 10 Thông tư số 22.

Phân công duyệt đề trong BGh như sau:

+ Khối 1+ Ngoại ngữ: đ/c Đỗ Quốc Mười, ngày 27/12/2016

+ Khối 2,3: đ/c Đoàn Thị Thư,  ngày 27/12/2016

+ Khối 4+5: đ/c Nguyễn Thị Bích Thảo,  ngày 26 và ngày 27/12/2016

          Thời gian kiểm tra:

Từ ngày 02/01 đến ngày 06/01/2017, cụ thể:

+ Đối với Khối 4 và 5.

Môn Khối Ngày kiểm tra Xuất Thời gian làm bài
Lịch sử và Địa lý 4 02/01/2017 Sáng 40 phút
5 02/01/2017 Sáng 40 phút
Khoa học 4 03/01/2017 Sáng 40 phút
5 03/01/2017 Sáng 40 phút
Ngoại ngữ 3 03/01/2017 Sáng 40 phút
4 03/01/2017 Sáng 40 phút
5 03/01/2017 Chiều 40 phút

 

 + Môn Toán và Tiếng Việt:

 

Ngày kiểm tra Khối Xuất Môn Thời gian làm bài
04/01/2017 1,4,5 Sáng Toán 40 phút
Tiếng việt (đọc)
2,3 Chiều Toán 40 phút
Tiếng việt (đọc)
05/01/2017 1,4,5 Sáng Tiếng việt (viết) 40 phút
2,3 Chiều Tiếng việt (viết) 40 phút
06/01/2017 1,2,3,4,5 Sáng Chấm bài
1,2,3,4,5 Chiều Tổng hợp, báo cáo

 

 Bài kiểm tra của học sinh được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm không, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kì không dùng để so sánh học sinh. Nếu kết quả của bài kiểm tra cuối học kì có kết quả bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá kết quả học tập của học sinh.

  1. Các môn đánh giá bằng nhận xét:

Giao cho giáo viên trực tiếp giảng dạy thực hiện xuyên suốt trong quá trình học tập của học sinh theo từng thời điểm. Đảm bảo kết thúc học kỳ, các em được đánh giá tất cả các nhận xét của từng môn học.

  1. Tổ chức thực hiện:
  2. a. Ôn thi:

– Giáo viên lên kế hoạch, tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học; tổ chức ôn tập, bồi dưỡng và kiểm tra, đánh giá đảm bảo chính xác, khách quan nhằm phản ánh đúng chất lượng dạy và học của nhà trường.

– Tổ chức kiểm tra thực sự nghiêm túc, tạo mọi điều kiện cho học sinh tự lực làm bài, tăng cường khâu coi kiểm tra và chấm khách quan, công bằng phản ánh đúng thực chất hoạt động dạy và học trong nhà trường.

  1. b. Coi thi, chấm thi:

Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp coi và chấm thi với các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa, Sử, Địa.

Giáo viên ngoại ngữ chấm bài môn Ngoại ngữ.

Lưu ý: phát đề, thu bài đúng thời gian quy định.

 

  1. Thống kê, báo cáo:

– Giáo viên chủ nhiệm thống kê chất lượng HS, nộp báo cáo về Tổ  ngày 08/01/2017.

Các tổ tổng hợp nộp thống kê, báo cáo về bộ phận Chuyên môn nhà trường ngày 09/01/2017(theo mẫu).

– Ngày 13 đến ngày 16/01/2017 Đ/c Đoàn Thị Thư, và Hoàng Thị Ngà thực hiện thống kê kết quả học kỳ I vào hệ thống Quản lý Giáo dục Tiểu học EQMS của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cập nhật dữ liệu lên hệ thống SEQAP online đúng quy định.

–  Hoàn thành các loại hồ sơ cá nhân, hồ sơ tổ chuyên môn.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2016-2017 và quy định về nộp báo cáo. Đề nghị các bộ phận thực hiện nghiêm túc để khỏi trở ngại công việc chung./.

 

Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

– Các tổ chuyên môn (thực hiện);

– Lưu: VT, CM.                                                          

 

 

 

                                                                          Đỗ Quốc Mười