KẾ HOẠCH THÁNG 9

KẾ HOẠCH THÁNG 9

(Phiên họp thứ ba)

  1. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CUỐI THÁNG 8 ĐẦU THÁNG 9/2016.
  2. Tư tưởng chính trị:

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức của nhà giáo; có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nghiêm túc việc “Học tập tư tưởng, đạo đức phong cách  Hồ Chí Minh”.

Làm tốt công tác tuyên truyền về ngày hội Toàn dân đưa trẻ tới trường và khai giảng năm học mới 2016 – 2017.

– Tham gia båi d­ìng chÝnh trÞ trong dÞp hÌ ®Çy ®ñ, 100% CBGV ®· viÕt vµ nép bµi thu ho¹ch chÝnh trÞ ®óng thêi gian quy ®Þnh.

– Tham gia ®Çy ®ñ, tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng cña ®Þa ph­¬ng.

– 100% CBGV chÊp hµnh tèt vÒ luËt an toµn giao th«ng.

  1. Công tác chuyên môn:

2.1. Giáo viên:

Đa số các đồng chí giáo viên đều vui vẻ nhận nhiệm vụ do Ban Giám hiệu phân công, đến điểm trường đúng thời gian quy đinh. Thực hiện kế hoạch từng ngày đạt hiệu quả khá cao.

Đã tổ chức bàn giao học sinh giữa giáo viên giảng dạy năm học 2015-2016 và giáo viên giảng dạy năm học 2016-2017;

Các điểm trường đã thống kê bàn ghế hỏng hóc cần phải sửa chữa nộp về Ban Giám hiệu đúng thời gian qui định.

Việc học tập một số Nghị định, Thông tư, điều lệ, quy định chuyên môn và các văn bản liên quan đến công tác tương đối đảm bảo.

Chuẩn bị và tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 với 2 đơn vị trường bạn chu đáo, thành công, an toàn.

2.2. Nhân viên:

Kế toán: chi trả đầy đủ, kịp thời mọi chế độ chính sách cho người lao động.

Thiết bị, thí nghiệm:

+ Thực hiện tương tốt vai trò quản lý thư viên trong những ngày đầu năm học và cấp phát văn phòng phẩm, cho mượn sách giáo khoa, tài liệu kịp thời.

  1. Các công tác khác:

Công tác tuyển sinh, lao động, thống kê bàn ghế hỏng hóc, sửa chữa, vệ sinh khuôn viên trường lớp, kê bàn ghế, ổn định lớp học mới, nhận bàn giao, dựng cột cờ, treo quốc kỳ; trồng hoa… giáo viên các điểm trường đã làm tốt nhiệm vụ.

          Các đồng chí giáo viên chuyên đã tiến hành xây dựng, luyện tập chương trình văn nghệ của giáo viên và học sinh biểu diễn thành công phục vụ lễ khai giảng.

* Tồn tại:

– Một số đồng chí có thái độ chưa tôn trọng tổ trưởng, có lời nói không đúng chuẩn mực của người giáo viên.

– Một số bài chính trị làm còn ẩu thả đến thời gian nộp còn phải yêu cầu làm lại ( Đ/c Nguyễn Thị Mận, Hà Thị Cong, Lường Thị Thao, ĐặngThị Hiền) làm ảnh hưởng đến nhà trường.

Việc tu sửa chữa cơ sở vật chất có thời điểm chậm so với kế hoạch, do thời tiết chưa mang lên được các khu vực.

  1. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2016.
  2. Tư tưởng chính trị:

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức của nhà giáo. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục thực hiện việc “Học tập,  tư tưởng đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh”.

Tích cực tuyên truyền tới nhân dân hiểu về quyền trẻ em trong việc đưa, vận động con em ra lớp. Tăng cường tuyên trưyền phòng chống các bệnh truyền nhiễm trong thời điểm giao mùa cho học sinh.

Đảm bảo tốt ngày giờ công .

  1. Công tác chuyên môn:

2.1. Giáo viên:

          Phát động phong trào thi đua theo chủ đề.

Ổn định nề nếp chuyên môn; sĩ số học sinh.

Thực hiện chương trình dạy học tháng 9 từ tuần 1 đến hết tuần 4.

Tổ chức dạy học cả ngày FDS vào thứ ba và thứ năm hàng tuần đối các điểm trường, riêng trung tâm học 4 buổi học cả ngày riêng ngày thứ 6 học một buổi còn dành cho các hoạt động khác của nhà trường.

Thực hiện linh hoạt hoạt động giáo dục âm nhạc trong FDS từ đầu năm học.

Tiến hành xây dựng hồ sơ sổ sách cá nhân.Theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo quy định.

Rèn luyện chữ viết cho học sinh. Rèn luyện chữ viết đối với giáo viên.

2.2. Nhân viên:

– Kế toán: Thực hiện chi trả kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tháng 9/2016. Xây dựng báo cáo tài chính quý III.

– Rà soát nâng lương thường xuyên, thâm niên theo đúng quy định .

– Thiết bị, thí nghiệm: Quan tâm chăm lo đến nhiệm vụ được giao quản lý tốt thư  viên trong những ngày đầu năm học. Ghi chép thông tin đầy đủ, khoa học.

  1. Các công tác khác:

Các lớp lập, nộp các biểu danh sách học sinh  trong ngày 11/9, bản in, ký tên nộp.

Quy đinh họp tổ: các tổ họp vào ngày thứ hai đầu tuần sau khi họp Hội đồng.

Đoàn, Đội tập trung ổn định nề nếp đầu năm học.

Họp Phụ Huynh thống nhất một số nội dung, cho năm học mới,kiện toàn ban hội.

Tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2016-2017

Tổ chức đăng ký thi đua đầu năm cho giáo viên và chất lượng học sinh năm học 2016 -2017

Kiện toàn các tổ chức trong nhà trường

* Kế hoạch tuần:

Thời gian Nội dung Người thực hiện
Tuần 1

(từ 6 đến /9)

– Phát động phong trào thi đua theo chủ đề.

– Ôn định nề nếp chuyên môn, sĩ số lớp, sĩ số học sinh.

– Phân loại đối tượng học sinh trong  lớp để có kế hoạch bồi dưỡng

– Xây dựng hồ sơ sổ sách.

– Tổ chức tốt chương trình FDS; Hoạt động âm nhạc.

– Tiếp tục lao động, vệ sinh, chăm sóc và trồng mới bồn hoa; cây xanh.

– Điều tra độ tuổi trẻ 0 tuổi

– XD kế hoạch năm học 2016-2017

– Các lớp, các điểm trường tổ chức họp Hội cha mẹ học sinh.

 

– Công tác phổ cập

 

 

– Triển khai công tác Bảo hiểm.

 

CB,GV,NV,HS

 

CB,GV,HS

 

Đ/c  Thư, GVCN

CB,GV,NV

 

 

 

CB,GV,NV

 

CB,GV,NV,HS

– Các lớp, các điểm trường tổ chức họp Hội cha mẹ học sinh.

Đ/c Thư,GV,NV

BGH, CĐCĐ

Đ/c Bẩy

 

Tuần 2

(từ 12 đến 16/9)

– Duy trì phong trào thi đua.

– Duy trì nề nếp chuyên môn, sĩ số học sinh.

– Duy trì tổ chức chương trình FDS

– Tiếp tục lao động, vệ sinh, chăm sóc bồn hoa, cây xanh.

– Tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh .

 

– Duyệt kế hoạch năm học 2016-2017

– Công tác phổ cập

– Triển khai công tác Bảo hiểm.

 

CB,GV,HS

 

Đ/c Thư,GV,HS

Đ/c Thư, GVCN, GVChuyên

 

Giáo viên chủ nhiệm

 

BGH, CĐCS.

Đ/c Thư

Đ/c Bẩy

Tuần 3

(từ 19 đến 23/9)

 

– Duy trì nề nếp chuyên môn, sĩ số học sinh.

– Duy trì tổ chức chương trình FDS

– Tổ chức Hội nghi CB,CC,VC. Đăng kí thi đua năm học 2016-2017.

– Lao động, vệ sinh, chăm sóc cây.

 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên môn

CB,GV,HS

 

Đ/c Lâm,GV,HS

CB,GV,HS

 

CB,GV,NV

Đ/c Thư,GV,HS Đ/c

 

BGH, CĐ

Tuần 4

Từ 26 đến 30/09)

 

– Duy trì nề nếp chuyên môn, sĩ số học sinh

– Tổ chức tốt chương trình FDS; Hoạt động âm nhạc.

– Tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh .

 

– Tiếp tục lao động, vệ sinh, chăm sóc cây xanh và trồng mới bồn hoa.

– Đại hội Đoàn, Đội

– Tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh .

– Tiếp rục sửa chữa bàn ghế, lớp học.

– Cập nhật Seqap online.

– Công tác phổ cập

Họp xét thi đua tháng 9

Họp chi bộ tháng 9

Họp đánh giá tháng 9 triển khai công tác tháng 10, họp

 

CB,GV,NV,HS

CB,GV,HS

 

Đ/c Lâm, Ttrg, GV

 

Đ/cThư,GV,NV,HS

GVCN

Hưng ,Loan

Giáo viên chủ nhiệm

Đ/c Thư

Đ/c Hồng, Nhiệt

 

Đ/c Thư

Đ/c Thư

HĐTĐ

Cấp ủy

BGH, CĐ

 

Chiềng Hắc, ngày 04 tháng 09 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Quốc Mười